00年-03年 ハーレー FXSTD
01年-03年 ハーレー FXSTD-I
96年-03年 ハーレー FXDWG
96年-03年 ハーレー FLSTF
01年-03年 ハーレー FLSTF-I
96年-03年 ハーレー FLSTC
01年-03年 ハーレー FLSTC-I
96年 ハーレー FLSTN
97年-03年 ハーレー FLSTS
01年-03年 ハーレー FLSTS-I
96年-03年 ハーレー FLHR
98年-03年 ハーレー FLHRC I
96年-03年 ハーレー FLHR-I
96年-99年 ハーレー FXSTC
99年-03年 ハーレー FXSTB
01年-03年 ハーレー FXSTB I
96年-03年 ハーレー FXSTS
96年-97年 ハーレー FXSTSB
99年-03年 ハーレー FXST
01年-03年 ハーレー FXST I


MVX-2002-KG-C